Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů

školních družin a školních klubů 2018
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Název konference

Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů 2018

Místo konání

Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362, Praha 9, Hloubětín

 Datum konání

1. – 2. června 2018 

Cílem semináře je přispět ke zkvalitňování zájmového vzdělávání ve školních družinách a školních klubech, zvyšování a prohlubování odborné úrovně a připravenosti pedagogických pracovníků.

Obsahové zabezpečení vzdělávacích dílen vzniklo v návaznosti na strategické dokumenty MŠMT ČR a rovněž vychází evaluačních dotazníků účastníků předcházejícího ročníku 2017. 

Registrace: Přihlašování probíhá od 2. 5. 2018 a bude ukončeno při naplnění kapacity, nejpozději však 15. 5. 2018 ve 24.00 hod.

Příjezd účastníků ze vzdálenějších krajů je možný již ve čtvrtek 31. května 2018 od 16.00 hod. Stravování a ubytování ve čtvrtek je ve vlastní režii účastníků (cena za čtvrteční nocleh je 450,- Kč, platba v recepci hotelu).

Zahájení: pátek 1. června 2018 v 9.00 hod.

Cena: 950 Kč (jednotný poplatek pro všechny).
Cestovné není účastníkům propláceno.

POZVÁNKA V PDF

 

 

Vzdělávací dílny a jejich anotace

Účastníci absolvují dle svého výběru vždy jednu vzdělávací dílnu v pátek a následně jednu v sobotu takto: 

Pátek 1. 6. 2018 1. sada vzdělávacích dílen 14.00 – 18.30 hod.                                                                                               

Sobota 2. 6. 2018 2. sada vzdělávacích dílen 08.00 – 12.30 hod.

Počítače a technika jako nástroj nejen pro učitele

 Mgr. Stanislav Lustig

Posláním workshopu je naučit vychovatele nebát se práce s informacemi v digitální podobě a využít počítač jako jednoduchého nástroje v procesu výchovy a vzdělávání. Hlavním cílem je naučit se pracovat s textem a obrázky v digitální formě tak, aby vzniklá prezentace byla přehledná, inspirativní a aby splňovala základní podmínky pro práci s digitálními daty (čitelnost, přehlednost, věcná a faktická správnost). Ukážeme si, jak může být práce s daty zábavná, poučná i motivující.

Účastníci si mohou donést svůj notebook (není podmínkou).

Práce s hlasem a hlasová hygiena pedagogů i dětí

PaedDr. Alena Tichá Ph.D.

Prakticky zaměřený seminář přináší základní informace z anatomie a fyziologie hlasu a zásady hlasové hygieny, v další části se zaměří na příčiny hlasové únavy, následné hlasové poruchy, konkrétní hlasové hry a cvičení směřující k reedukaci hlasu, postupy a zásady uplatňované při nápravě chybné hlasové funkce. V průběhu semináře si každý účastník individuálně ujasní příčiny svého hlasového problému, objeví cestu jeho nápravy a pokusí se opravit svůj chybný stereotyp tvoření hlasu. 

Účastníci budou potřebovat pohodlné oblečení, podložku nebo karimatku na ležení, prázdnou ½ litrovou plastovou láhev.

Agresivita nejen dětí a mládeže

Mgr. Jan Gabriel Szutkowski

Agresivita kolem nás - příklady z praxe lektora i účastníků. Nácvik rychlých reakcí na agresívní chování. Sebeobrana a obrana oběti. Základní strategie jednání v konfliktních situacích. Prevence výskytu agresivity - jak vytvářet prostředí bez agresivity. Role pedagoga ve vytváření mírumilovné atmosféry. Aktivity posilující kladné vztahy ve skupině.

Bezpečné klima v kolektivu – jak na to? 

Mgr. Barbora Polívková

Účastníci budou v příjemné a interaktivní atmosféře rozvíjet svoji schopnost vytvářet a udržovat pozitivní klima ve skupině, efektivně vést skupinu a kultivovat dynamiku třídního kolektivu.

V průběhu dílny se hravou a nenásilnou formou dotkneme tří pilířů důležitých pro bezpečné a pozitivní klima, a to pojmů: dynamika skupiny, otevřená a respektující komunikace a prevence syndromu vyhoření. Kurz bude veden formou osobnostního výcviku, aktivním tréninkem a upevňováním svých pedagogických a komunikačních schopností a dovedností za podpory multifunkční didaktické pomůcky drumben. 

Účastníci budou potřebovat pohodlné oblečení.

Motivace dětí ve školní družině, matematická a čtenářská gramotnost

Mgr. Jan Vodička 

Seznámení účastníků s novou etapovou celoroční motivační hrou pro školní družiny. Seznámení s vybranými deskovými hrami vhodnými pro rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti. Představení žhavých novinek ze světa deskových her. Možnosti komunitních aktivit pro navázání spolupráce s rodiči. Dílna je zaměřena prakticky, účastníci si všechny aktivity vyzkouší. Každý si také odnese z dílny metodiku.

Bádáme a přemýšlíme hrou 

Jaroslava Pachlová

Inspirace a nápady pro malá bádání hlavou a rukama zaměřené tentokrát spíše na logické uvažování, tvorbu papírových hlavolamů, řešení obrázkových rébusů, využití geoboardů (dřevěné desky s kolíčky), hravé programování s včelkou (bee-bot) aj. Praktické ukázky uvedených činností, badatelské aktivity, výroba optických hraček, vytvoření sbírky jednoduchých rébusů, úloh a hlavolamů (sada úloh z kroužku zábavné logiky MyslIQ), zábavná bludiště, hry s tužkou a papírem, využití losovátek… Všechny aktivity vyzkoušeny a realizovány ve ŠD, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.

Účastníci si donesou tyčinkové lepidlo, nůžky, tužku a pastelku, případně desky (fólii) na vytvořenou sbírku aktivit, sadu úloh a vyrobené hry.

Integrovaní žáci, jejich specifika, práce s kolektivem 

PaedDr. Zdeňka Kašparová

Integrace není pouhé akceptování poruch učení nebo chování, ale přináší nezbytnost uplatňování takových postupů při školním vzdělávání, které by svou náročností odpovídaly schopnostem všech žáků. Seminář si dává za cíl informovat pedagogy o specifických potřebách integrovaných žáků a řešení praktických problémů s jejich začleňováním do třídních kolektivů.

Legislativa pro zájmové vzdělávání

RNDr. Milan Macek, CSc.

Legislativní rámec pro činnost školských zařízení pro zájmové vzdělávání ŠD a ŠK i pro vlastní činnost vychovatelů. Účastníci dostanou možnost klást v průběhu semináře otázky k relativně široce vymezenému tématu a získat tak informace z různých oblastí dle jejich potřeb a zájmů.

Co mám dělat, když…  

JUDr. Karel Kašpar

Ochrana osobnosti pedagogického pracovníka - vychovatele ve smyslu platné legislativy, povinnosti a práva subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže ve školské oblasti. Řešení problémů souvisejících s problematikou rizik spojených s odpovědností pedagoga.

Aktuální problémy a trendy v zájmovém vzdělávání – společné vzdělávání

Mgr. Petr Kořenek 

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s aktuálními problémy v zájmovém vzdělávání, posílit jejich praktické dovednosti při práci s dokumenty v oblasti zájmového vzdělávání. Rozvíjet klíčové kompetence účastníků v oblasti práva, manažerského řízení a podpory zdravého klima v zařízeních pro zájmové vzdělávání v kontextu primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, realizace společného vzdělávání, realizace podpůrných opatření ve vzdělávání. Jak poskytovat podpůrná opatření v oblasti zájmového vzdělávání, možné dopady financování, závěry z kontrol, GDPR ve ŠD, ŠK.

Účastníci si mohou donést vlastní ŠVP.

Školní vzdělávací program  jako propagační nástroj činností školních družin a školních klubů

Mgr. Jana Heřmanová

Novinky pro tvorbu ŠVP, evaluace stávajících ŠVP, cíle a obsah vzdělávání, měřitelná kritéria hodnocení, význam školních družin, školních klubů, role a postavení školních družin a školních klubů ve škole a v místě jejího působení, prezentace a propagace ŠD a ŠK, spolupráce v regionu, možnosti financování, spolupráce, aktivity, příklady dobré praxe, výměna zkušeností.

Účastníci si mohou donést (není povinné) svůj ŠVP nebo krátké prezentační video svého zařízení či zajímavé aktivity.

 

Program

 

 

Pátek 1. června 2018

 7:00 -  9:00

Prezence účastníků 
Ubytování; platby, instalace výstavy prací žáků ŠD, ŠK a dalších vystavovatelů z řad organizací, jejichž produkty jsou zaměřeny na děti a mládež 

 9:00 - 12:30

Zahájení semináře
Vystoupení hostů, Aktuální problematika ZNV

12:30 - 14:00

Oběd, prohlídka výstavy

14:00 - 18:30

Vzdělávací dílny dle osobního programu účastníků

18:30 - 20:00

Večeře, prohlídka výstavy

20:00 - 20:30

Schůze AVŠZ z. s.

21:00

Výměna zkušeností

 

V průběhu celého dne lze shlédnout výstavu prací žáků ŠD, ŠK a dalších vystavovatelů z řad vydavatelství a dalších organizací, jejichž produkty jsou zaměřeny na děti a mládež. 

Sobota 2. června 2018

8:00 - 12:30

Vzdělávací dílny dle osobního programu účastníků

12:45

Závěry z pracovních dílen – lektoři jednotlivých dílen
Vyhodnocení vystavovaných prací žáků ŠD a ŠK a závěr akce;

13:15 - 14:15

Oběd 

14:15

Vydávání osvědčení; odjezdy účastníků; konzultace s lektory 

Popis cesty

Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů 2018

Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362, Praha 9, Hloubětín

1. – 2. června 2018 

MHD

  • Z Florence trasou Metra B do stanice Rajská zahrada.
  • Od metra Rajská zahrada (při východu z metra vpravo) přemostěním přes hlavní silnici směr Satalice, Kyje. Za mostem hned odbočit ulicí Za Černým mostem vpravo, vpředu po levé straně je vidět výšková budovu SOU s nápisem PRAMEN (7 min. pěšky).
  • Od stanice metra Rajská zahrada jede i autobus č. 202 směr Satalice, Kyje, vystoupit na zastávce Hutě.
  • Z Hlavního nádraží trasou Metra C do stanice Florenc, přestup na trasu Metra B do stanice Rajská zahrada a dále dle popisu výše.
  • Ze zastávky metra Hloubětín jede bus č. 186, zastávka Hutě.
  • Ze středu města tramvají č. 16 na konečnou (ve směru na Hloubětín) a pak autobusem č. 186 na zastávku Hutě.

AUTEM

  • GPS: Loc: 50°6'34.186"N, 14°33'20.31"E
  • Při jízdě autem je v závěru třeba objet dle hnědých směrovek SOU Pramen nebo SOU obchodu a služeb vilovou čtvrť a dojet k SOU z protisměru.