Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů

školních družin a školních klubů 2019
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Název konference

Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů 2019

Místo konání

Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362, Praha 9, Hloubětín

 Datum konání

24. – 25. května 2019 

! Ve stejném termínu probíhají volby do Evropského parlamentu. Přímo v místě konání semináře bude rovněž volební místnost. Proto si prosím nezapomeňte vyřídit ve svých bydlištích VOLEBNÍ PRŮKAZY, abyste mohli volit i mimo své bydliště a splnili tak svou občanskou povinnost.

Cílem semináře je přispět ke zkvalitňování zájmového vzdělávání ve školních družinách a školních klubech, zvyšování a prohlubování odborné úrovně a připravenosti pedagogických pracovníků.

Obsahové zabezpečení vzdělávacích dílen vzniklo v návaznosti na strategické dokumenty MŠMT ČR a rovněž vychází evaluačních dotazníků účastníků předcházejícího ročníku 2018. 

Registrace: Přihlašování probíhá od 24. 4. 2019 a bude ukončeno při naplnění kapacity, nejpozději však 10. 5. 2019 ve 24.00 hod.

Příjezd účastníků ze vzdálenějších krajů je možný již ve čtvrtek 23. května 2019 od 16:00 hod. Stravování a ubytování ve čtvrtek je ve vlastní režii účastníků (cena za čtvrteční nocleh je 450 Kč, platba v recepci hotelu).

Zahájení: pátek 24. května 2019 v 9.00 hod.

Cena: 1000 Kč (jednotný poplatek pro všechny).
Cestovné není účastníkům propláceno.

POZVÁNKA V PDF

 

 

Vzdělávací dílny a jejich anotace

Účastníci absolvují dle svého výběru vždy jednu vzdělávací dílnu v pátek a následně jednu v sobotu takto: 

Pátek 24. 5.  2019 1. sada vzdělávacích dílen 14.00 – 18.30 hod.
Sobota 25. 5. 2019 2. sada vzdělávacích dílen 08.00 – 12.15 hod.  

Počítače a technika jako nástroj nejen pro učitele
(počítačová učebna)

 Mgr. Radek Ježowicz 

Možnosti využití ICT v zájmovém vzdělávání: seznámení s problematikou nasazení technologií;  použití ICT v rámci různých aktivit a her; programy a aplikace pro jednoduché vytváření zábavných kvízů; použití programů pro tvorbu domin, skládaček a jiných her; příklady různých webových stránek s hrami i jinými materiály využitelnými v zájmovém vzdělávání.

Účastník si donese s sebou: Notebook nebo chytrý telefon.

Učíme děti zpívat  

PaedDr. Alena Tichá Ph.D.

Dílna zaměřená na rozvoj hudebnosti u dětí, především na základní hudební činnost jakou je zpěv. Složky hudební výchovy a jejich rozvíjení, uplatnění a zařazení do práce ŠD. Jak správně postupovat při nácviku písně od motivace až k jejímu předvedení. Hravé hudební činnosti při nácviku písně a jejich uplatňování ve výuce. Nabídka a výběr vhodných písní.

Agresivita nejen dětí a mládeže

Mgr. Jan Gabriel Szutkowski

Agresivita kolem nás - příklady z praxe lektora i účastníků. Nácvik rychlých reakcí na agresivní chování. Sebeobrana a obrana oběti. Základní strategie jednání v konfliktních situacích. Prevence výskytu agresivity - jak vytvářet prostředí bez agresivity. Role pedagoga ve vytváření mírumilovné atmosféry. Aktivity posilující kladné vztahy ve skupině. 

Bezpečné klima školní družiny jako nedílná součást klimatu školy

PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA 

V rámci dílny se budeme společně učit efektivně reagovat na nežádoucí projevy chování žáků v ŠD a ŠK. Rozeznávat různé formy rizikového chování, pracovat se skupinovou dynamikou, budeme si zkoušet, jakým způsobem hovořit s žáky i rodiči. Povíme si i jak se spolupodílet na vytváření krizových plánů školy. Vše se budeme společně snažit interaktivně propojovat a hledat cesty, aby nám všem bylo ve školní družině dobře a to nejen dětem, ale i vychovatelkám a vychovatelům při práci. Dílna bude přizpůsobována aktuálním potřebám účastníků. 

Účastník si donese s sebou: štětec a kelímek, tempery, tyčinkové lepidlo, voskovky. 

Komunikace a konflikty

Mgr. Pavel Rampas 

Návody na řešení konkrétních situací, které jsou dnes ve školství "bohužel" zcela běžné ve vztazích s žáky, jejich rodiči nebo s kolegy. Cílem je zlepšení řešení konfliktů s ohledem na možný výsledek i na vlastní duševní hygienu. Účastníkům budou představeny základy principů komunikace, její fungování i vliv jejích jednotlivých složek. 

Bádáme a přemýšlíme hrou 

Jaroslava Pachlová

Inspirace a nápady pro malá bádání hlavou a rukama zaměřené tentokrát spíše na logické uvažování, tvorbu papírových hlavolamů, řešení obrázkových rébusů, využití geoboardů (dřevěné desky s kolíčky), hravé programování s včelkou (bee-bot) aj. Praktické ukázky uvedených činností, badatelské aktivity, výroba optických hraček, vytvoření sbírky jednoduchých rébusů, úloh a hlavolamů (sada úloh z kroužku zábavné logiky MyslIQ), zábavná bludiště, hry s tužkou a papírem, využití losovátek… Všechny aktivity vyzkoušeny a realizovány ve ŠD, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Účastník si donese s sebou: tyčinkové lepidlo, nůžky, tužku a pastelku, případně desky (fólii) na vytvořenou sbírku aktivit, sadu úloh a vyrobené hry.  

Legislativa pro zájmové vzdělávání    

RNDr. Milan Macek, CSc. 

Legislativní rámec pro činnost školských zařízení pro zájmové vzdělávání ŠD a ŠK i  pro vlastní činnost vychovatelů. Účastníci dostanou možnost klást v průběhu semináře otázky k relativně široce vymezenému tématu a získat tak informace různých oblastí dle jejich potřeb a zájmů. 

Aktuální problémy a trendy v zájmovém vzdělávání – společné vzdělávání

Mgr. Petr Kořenek 

Dílna bude přizpůsobena aktuálním potřebám jednotlivých účastníků.
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s aktuálními problémy v zájmovém vzdělávání, posílit jejich praktické dovednosti při práci s dokumenty v oblasti zájmového vzdělávání. Rozvíjet klíčové kompetence účastníků v oblasti práva, manažerského řízení a podpory zdravého klima v zařízeních pro zájmové vzdělávání v kontextu primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, realizace společného vzdělávání, realizace podpůrných opatření ve vzdělávání. Jak poskytovat podpůrná opatření v oblasti zájmového vzdělávání, možné dopady financování, závěry z kontrol, GDPR ve ŠD, ŠK.

Účastníci si mohou donést vlastní ŠVP. 

Pohybové hry ve školní družině (tělocvična) 

Bc. Zdeněk Krákora   

Jednotlivé bloky programu tvoří soubor her a činností, které rozvíjejí psychomotorické a pohybové schopnosti a dovednosti dětí - honičky, hry na rozvoj rychlosti, štafetové hry,  úpolové hry a hry s míči a míčky.  Lze je využít ve školní družině či klubu, ale i v dětském zájmovém oddílu, kroužku, na letním táboře. Zásobník cvičení, možnosti využití her, bezpečnost a praktické rady.
Praktický seminář - aktivní zapojení účastníků, vyzkoušení cvičení, výklad, brainstorming, diskuse, shrnutí. 

Účastník si donese s sebou: sportovní oblečení a obuv.

Bezpečí a silnice - dopravní výchova v zájmovém vzdělávání

Bc. Martina Horníčková

Tento vzdělávací program by měl téma dopravní výchovy rozvinout do širších souvislostí. Pohyb po komunikaci, určení, kdo je řidič a kdo chodec, jaké jsou hlavní chyby a omyly při chování v silničním provozu a při přesunu v obci i mimo obec, to vše by se měl účastník dozvědět z tohoto semináře. Nedílnou součástí je i trocha teoretických znalostí z legislativních norem týkajících se pohybu na veřejných komunikacích.

Dramatická výchova nás baví

Bc. Zuzana Zvardoňová

Uplatňování principů dramatické výchovy v každodenních činnostech v ŠD a ŠK jako hodnotného a účinného prostředku psychosociální výchovy. Primární dovednosti pro dramatickou výchovu.

Účastník si donese s sebou: pohodlné oblečení pro pohyb.

 

Program

 

Čtvrtek 23. května 2019

Od 14:00 hodin pro zájemce: Prohlídka školní družiny ZŠ Ratibořická 1700/28, Praha - Horní Počernice 

Pátek 24. května 2019

 7:00 -  9:00

Prezence účastníků 
Ubytování, platby, instalace výstavy prací žáků ŠD, ŠK a dalších vystavovatelů z řad organizací, jejichž produkty jsou zaměřeny na děti a mládež 

 9:00 - 12:30

Zahájení semináře
Vystoupení hostů, Aktuální problematika ZNV

12:30 - 14:00

Oběd, prohlídka výstavy

14:00 - 18:30

Vzdělávací dílny dle osobního programu účastníků

18:30 - 20:00

Večeře, prohlídka výstavy

20:00 - 20:30

Schůze AVŠZ o. s.

21:00

Výměna zkušeností

 

V průběhu celého dne lze shlédnout výstavu prací žáků ŠD, ŠK a dalších vystavovatelů z řad vydavatelství a dalších organizací, jejichž produkty jsou zaměřeny na děti a mládež. 

Sobota 25. května 2019

8:00 - 12:15

Vzdělávací dílny dle osobního programu účastníků

12:45

Závěry z pracovních dílen – lektoři jednotlivých dílen
Vyhodnocení vystavovaných prací žáků ŠD a ŠK a závěr akce

13:15 - 14:15

Oběd 

14:15

Vydávání osvědčení; odjezdy účastníků; konzultace s lektory 

 

! Ve stejném termínu probíhají volby do Evropského parlamentu. Přímo v místě konání semináře bude rovněž volební místnost. Proto si prosím nezapomeňte vyřídit ve svých bydlištích VOLEBNÍ PRŮKAZY, abyste mohli volit i mimo své bydliště a splnili tak svou občanskou povinnost.

Kontaktujte nás + popis cesty

Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů 2019

Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362, Praha 9, Hloubětín

24. – 25. května 2019

Kontakty

Popis cesty

MHD

  • Z Florence trasou Metra B do stanice Rajská zahrada.
  • Od stanice metra Rajská zahrada (při východu z metra vpravo) jděte rovně přes světelnou křižovatku přemostěním přes hlavní silnici směr Satalice, Kyje. Hned za mostem odbočte vpravo ulicí Za Černým mostem, vpředu po levé straně uvidíte výškovou budovu s nápisem PRAMEN (7 min. pěšky). Zde je místo konání.
  • Od stanice metra Rajská zahrada jede i autobus č. 202 směr Satalice, Kyje, vystoupit na zastávce Hutě.
  • Z Hlavního nádraží trasou Metra C do stanice Florenc, přestup na trasu Metra B do stanice Rajská zahrada a dále dle popisu výše.
  • Ze zastávky metra Hloubětín jede bus č. 186, zastávka Hutě.
  • Ze středu města tramvají č. 16 na konečnou (ve směru na Hloubětín) a pak autobusem č. 186 na zastávku Hutě.

AUTEM

  • GPS: Loc: 50°6'34.186"N, 14°33'20.31"E
  • Při jízdě autem je v závěru třeba objet dle hnědých směrovek SOU Pramen nebo SOU obchodu a služeb vilovou čtvrť a dojet k SOU z protisměru.

! Ve stejném termínu 24. – 25. 5. 2019 probíhají volby do Evropského parlamentu. Přímo v místě konání semináře bude rovněž volební místnost. Proto si prosím nezapomeňte vyřídit ve svých bydlištích VOLEBNÍ PRŮKAZY, abyste mohli volit i mimo své bydliště a splnili tak svou občanskou povinnost.